Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

IJvents: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Identiteit IJvents:

Smederij 6, 2211 SM Noordwijkerhout

Telefoonnummer 0252 22 03 12

E-mailadres: info@ijvents.nl

IJvents is een handelsnaam van Event22 B.V.

KvK-nummer: 77334531

Opdrachtgever: de wederpartij van IJvents.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IJvents en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen IJvents en de opdrachtgever.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij IJvents zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door IJvents gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. IJvents is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of middels een digitale ondertekening binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor herhaal opdrachten.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IJvents onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door IJvents is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft IJvents passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal IJvents daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

IJvents kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien IJvents op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Spoedkosten

Indien de opdrachtgever bevestiging minder dan 5 dagen voor aanvang van de uitvoeringsdatum aan IJvents doorgeeft, is IJvents genoodzaakt € 50 euro spoedkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 4. Wijzigingen

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IJvents zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal IJvents de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal IJvents daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. In afwijking van het te dezen bepaalde zal IJvents geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

IJvents is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

IJvents is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van de op het moment van uitvoeren geldende reis-, vlucht-, parkeer- en verblijfskosten. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat tenminste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan IJvents is medegedeeld. IJvents is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

Artikel 5. Vertraging

Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door IJvents aan opdrachtgever doorberekend.

Indien tijdsplanning van IJvents i.v.m. opbouw of afbouw van een evenement afwijken van de vooraf afgesproken planning, kunnen de extra uren o.b.v. nacalculatie worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Grote, door opdrachtgever veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor opdrachtgever.

Artikel 6. Betaling

Bij bestelling van gepersonaliseerde producten betaalt de opdrachtgever bij het ondertekenen van de overeenkomst 100% van de totaalprijs. Overige diensten en producten worden 1 week na aanvangsdatum gefactureerd à 100% van de totaalprijs.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IJvents aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet tijdig geschiedt, heeft IJvents het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van IJvents.

Indien opdrachtgever niet binnen 21 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen opdrachtgever aan IJvents is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

IJvents kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien IJvents dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door IJvents tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  • opdrachtgever;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop IJvents geen invloed heeft;

Artikel 8. Annulering door opdrachtgever

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

  • Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht 25% van de offerte te betalen, aangevuld met € 25,- administratiekosten.
  • Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 35% van de totaalprijs te betalen.
  • Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
  • Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

*Percentages zijn exclusief alle kosten die al gemaakt zijn door de opdrachtnemer. Deze zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annuleringen door IJvents

IJvents is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door IJvents zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan IJvents gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt IJvents onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door IJvents geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan IJvents kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

IJvents staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat IJvents er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door IJvents, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover IJvents kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Levering en uitvoering wordt uitsluitend verzorgd door IJvents zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen IJvents en opdrachtgever.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende rumte en parkeergelegenheid om de desbetreffende opdracht uit te voeren. Indien de opdrachtgever niet over deze mogelijkheid beschikt, komen de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien IJvents door het gebrek aan parkeergelegenheid de opdracht niet in goede staat kan uitvoeren, heeft IJvents de mogelijkheid de opdracht te annuleren, tegen de in artikel 8 staande tarieven.

Als plaats van levering en uitvoer geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IJvents aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IJvents worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IJvents zijn verstrekt, heeft IJvents het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat IJvents deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IJvents gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal IJvents het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal IJvents zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van IJvents.

Artikel 12. Deelannulering

Bij vermindering van het aantal producten/diensten groter dan 10% van de orderwaarde zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 13. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van IJvents, medewerkers of derden.

Artikel 14. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen direct op de avond zelf gemeld te worden. IJvents kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

Artikel 16. Privacy

De door opdrachtgever aan IJvents verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden en zullen dus niet verstrekt worden aan derden. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacyverklaring

https://www.ijvents.nl/privacyverklaring